Deutsch Română
 

Condiții Comerciale Generale

Prin plasarea unei comenzi clientul este de acord cu Condițiile Comerciale Generale ale interpretului/traducătorului Cristina Weber - denumit în continuare prestator. Înțelegerile verbale necesită forma scrisă.

În principiu, și, în orice caz prestatorul nu este răspunzător, pentru conținutul textelor care urmează a fi traduse. Prestatorul este exonerat de orice răspundere privind întrebuințarea și punerea lor în circulație.

1. Cerere de ofertă și plasarea unei comenzi

Toate ofertele trebuie acceptate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea ofertei. După expirarea termenului de acceptare se pot schimba condițiile și de aceea trebuie să fie renegociate.

Termenele de livrare pentru traduceri pot varia în funcție de natura și volumul comenzii și nu au caracter obligatoriu.

Prețurile paușale sunt valabile numai pentru oferta solicitată.

Estimările de preț care sunt făcute fără a vedea materialul de tradus nu au caracter obligatoriu și alcătuiesc numai o linie orientativă.

Comanda pentru servicii de interpretariat respectiv de traducere se face în principiu în formă scrisă (prin email, fax sau scrisoare). Comanda se consideră acceptată numai dacă a fost confirmată în scris de prestator.

În cazuri de urgență sunt acceptate și comenzile plasate telefonic în termen scurt. În acest caz comanda în formă scrisă se va înainta imediat ulterior.

Comenzile pentru serviciile de interpretariat respectiv de traducere pot fi anulate cel târziu cu 72 de ore înainte de data prestării serviciului de interpretare respectiv 24 de ore după plasarea comenzii de traducere. În cazul unei anulări întârziate, costurile astfel generate vor fi facturate clientului.

Serviciile de interpretariat și traducere ce urmează a fi prestate în aceeași zi în care s-a făcut solicitarea sau în decurs de 24 de ore de la solicitare, nu pot fi anulate.

Serviciile de interpretare la care, din motive care nu-i sunt imputabile prestatorului, se renunță fără anulare prealabilă, vor fi achitate integral de către client la prețul convenit.

În cazul solicitării unui serviciu de interpretare, clientul se obligă să pună la dispoziția prestatorului documentația necesară pregătirii realizării serviciilor de interpretariat cel târziu cu 72 de ore înainte de prestarea serviciului de interpretariat – în caz contrar nu poate fi asumată răspunderea cu privire la corectitudinea redării orale.

Clientul va pune la dispoziția prestatorului documentația necesară efectuării traducerii odată cu plasarea comenzii, însă cel târziu la 24 de ore după plasarea comenzii, – în caz contrar nu se oferă garanție în ceea ce privește corectitudinea traducerii.

Prestatorul are dreptul sa apeleze la serviciile unui terț, prin alegere proprie, în vederea executării comenzii. Aceasta nu generează costuri suplimentare pentru client.

2. Răspunderea privind calitatea serviciilor și drepturile de renunțare

Obiecțiile privind calitatea traducerilor trebuie făcute de către client în decurs de o săptămână de la data de livrare a traducerii. Obiecțiile depuse cu întârziere nu mai pot fi luate în considerație.

Obiecțiile privind calitatea traducerii trebuie formulate în scris și argumentate de către client. Prestatorul are dreptul și obligația de a corecta pasajele astfel contestate. Clientului îi revine obligația de a acorda prestatorului un termen rezonabil pentru a înlătura greșelile.

În măsura în care acordarea unui termen va fi refuzată, prestatorul este scutit de orice responsabilitate.

Numai în cazul nerespectării termenului acordat clientul are dreptul să solicite o reducere rezonabilă a prețului.

O reducere de preț se acordă pentru fiecare greșeală dovedită. Pentru fiecare greșeală dovedită se restituie o sumă paușală de 0,20 cenți.

În cazul unor greșeli neînsemnate clientul nu are dreptul de a rezilia contractul și nici de a solicita o reducere de preț. Printre acestea se numără, în orice caz: îmbunătățiri stilistice și greșeli de ortografie, care nu sunt recunoscute drept greșeli de traducere.

Pentru traducerea unor texte care sunt greu de citit, ilizibile sau de neînțeles nu se oferă nicio garanție.

De asemenea, nu se oferă garanție în cazul prescurtărilor specifice lucrării de tradus și care nu au fost menționate sau explicate de către client la momentul plasării comenzii.

Pentru efectuarea de corecturi se va oferi garanție numai în cazul în care textul sursă se va pune la dipoziția prestatorului odată cu solicitarea.

La predarea traducerilor pe cale electronică, prestatorul nu-și asumă răspunderea pentru eventuale deficiențe sau prejudicii cum ar fi transmiterea de virusuri sau încălcarea obligativității confidențialității, decât în cazul în care este vorba de neglijență gravă.

În cazul în care livrarea traducerii nu este posibilă la termenul convenit din motive întemeiate cum ar fi pană de curent, eroare de server, viruși, caz de forță majoră sau alte cauze similare, clientul va fi înștiințat imediat despre tergiversare și se va comunica termenul de livrare imediat posibil.

Clientul are dreptul sa rezilieze contractul numai în situația în care acordă prestatorului, în scris, un termen suplimentar de livrare și nici acest termen nu poate fi respectat.

În acest caz, pentru serviciile deja prestate se percepe periodic suma de bani convenită.

Prestatorul își rezervă dreptul - fără a invoca vreun motiv - de a refuza comenzi sau a renunța la contract în orice moment. Serviciile de traducere deja prestate sunt facturate clientului numai în cazul în care renunțarea este cauzată de motive pentru care numai clientul poartă răspunderea juridică și morală. (De exemplu în cazul în care există vreo îndoială cu privire la materialul de tradus în ceea ce privește conținutul și/sau legalitatea acestuia, întârzieri repetate de plată sau neaprovizionarea cu documentația necesară pentru efectuarea traducerii.)

3. Condiții de plată

Prestatorul are dreptul de a solicita clientului o plată rezonabilă în avans. În cazuri justificate prestatorul poate solicita în avans plata integrală a onorariului stipulat.

Plata sumei facturate se va face prin virament bancar sau în numerar în termenul prevăzut.

În situația în care s-a convenit ca traducerea să fie ridicată de către client iar acesta nu ridică la timp traducerea, termenul de plată curge din ziua în care traducerea este pusă la dispoziția clientului spre a fi ridicată.

În cazul în care plata nu se efectuează până la data scadentă, clientul se află în întârziere de plată fără a mai fi necesară o înștiințare în acest sens. De altfel sunt valabile dispozițiile legii privind urgentarea plăților din data de 30 martie 2000 (Monitorul Oficial Federal I S. 330).

Traducerea rămâne până la plata integrală a facturii proprietatea prestatorului.

În cazul nerespectării condițiilor de plată convenite între prestator și client, prestatorul are dreptul să înceteze lucrul până când clientul își îndeplinește obligațiile de plată.

4. Competența judecătorească și clauza salvatoare

Instanța competentă este în Hamburg. Se aplică legea germană.

În cazul în care o clauză din aceste Condiții Comerciale Generale se dovedește a fi invalidă, aceasta va fi înlocuită, celelalte clauze rămânând valabile. Clauza invalidă se va înlocui cu o clauză corectă din punct de vedere juridic care să corespundă cât mai exact scopului și semnificației clauzei invalide.


© Cristina Weber 2009