DeutschRumänisch
Adhäsionsverfahren procedura prin care o acţiune civilă este alăturată unei acţiuni penale
Amtsanmaßung uzurparea de calităţi oficiale 
Anschlussbeschwerde  plângere înaintată ca răspuns imediat la plângerea părţii adverse
Anspruch auf rechtliches Gehör  dreptul de a fi audiat de instanţă 
Antrag auf Familienzusammenführung cerere pentru reîntregirea familiei
Anträge stellen a formula cereri
Antragsverfahren procedura iniţiată la plângerea reclamantului
Asservat  corp delict / obiect găsit la locul faptei 
Asservatenkammer   cameră de corpuri delicte 
Asylverfahren  procedura de acordare a azilului 
auf freien Fuß setzen   a pune în libertate 
Aufenthalt im Bundesgebiet ohne Aufenthaltstitel/Duldung  şederea pe teritoriul federal fără titlu de şedere/tolerare 
aufschiebende Bedingung  condiţie suspensivă 
aufschiebende Wirkung  efect suspensiv, efect de amânare/suspendare 
Augenscheinobjekte  obiecte doveditoare cercetate la faţa locului 
Aussageverweigerungsrecht   drept la tăcere 
bedingter Vorsatz  intenţie indirectă / intenţie eventuală / dol indirect / dol eventual
Beikonsum  consum concomitent de droguri în timpul terapiei de substituţie 
Beischlaf zwischen Verwandten   incest 
Beleidigung auf sexueller Basis  insultă cu conotaţie sexuală 
Betäubungsmittel unerlaubt einführen  introducerea ilegală a narcoticelor în ţară 
Betäubungsmittelgesetz  legea cu privire la circulaţia substanţelor narcotice 
Betragsverfahren   acţiune în despăgubire / acţiune pentru repararea pagubei/daunelor (în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept) 
Bewährungshelfer  consilier de probaţiune 
Bewährungszeit  perioada de probaţiune, termen de încercare 
Beweismittel  mijloc de probă 
Beweiswürdigung  evaluare a probelor / analiza materialului probator 
billigend in Kauf nehmen  a accepta posibilitatea survenirii urmărilor unei fapte penale 
Briefkastenfirma   societate fictivă 
Bruchteilsgemeinschaft  indiviziune 
Bürgerliches Gesetzbuch   Codul Civil 
Bußgeldsache  cauză în care se aplică amenda contravenţională 
Computerbetrug   fraudă prin intermediul unui sistem informatic / fraudă informatică 
Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen  furtul şi sustragerea bunurilor de valoare redusă 
dingliche Rechte  drepturi reale 
Dreieckgeschäft  operaţiune triunghiulară 
dringend verdächtig  deosebit de suspect / extrem de suspect / puternic suspectat 
EG Verordnung über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung  Regulamentul CE privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești 
eidesstattliche Versicherung  declaraţie sub jurământ, afirmaţie întărită prin jurământ 
Eigentumserwerb durch langen Eigenbesitz / die Ersitzung  uzucapiune 
ein Gerichtsurteil aufheben   a casa o sentinţă judecătorească 
ein Strafverfahren einleiten  a pune în mişcare o acţiune penală 
eine Strafe zur Bewährung aussetzen  a suspenda condiţionat executarea pedepsei 
Einlegung von Rechtsmitteln   promovarea căilor de atac 
Einliniensystem   sistem în linie (organizare după principiul ierarhic) 
Einsatzstrafe   pedeapsă minimă / pedeapsă de bază prevăzută de lege 
Einschleusen von Ausländern  călăuzirea cetăţenilor străini în scopul trecerii ilegale a frontierei
einstweilige Verfügung  dispoziţie/ordonanţă temporară 
empfindliche Freiheitsstrafe   pedeapsă severă privativă de libertate 
Entnahme von Körperzellen   recoltare de celule somatice 
Ermittlungsrichter  judecător de instrucţie 
erpresserischer Menschenraub  răpire/sechestrare de persoane în scop de şantaj 
Ertragswertverfahren  abordarea prin venit 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte   Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
fahrlässige Tötung  omor prin imprudenţă, ucidere din culpă 
Falschbeurkundung im Amt  fals intelectual 
Fälschung von Zahlungskarten  falsificarea instrumentelor de plată electronică 
Festellungsklage   acţiune în constatare 
Fünf-Prozent-Hürde  prag electoral de 5% 
Gefahr im Verzug   primejdie în întârziere  
gefährliche Körperverletzung  vătămare corporală periculoasă 
gegen die guten Sitten  contra bunelor moravuri 
Gegenforderung  cerere reconvenţională 
gemeinnützige Arbeit   muncă în folosul obştesc/în folosul comunităţii 
gemeinschädliche Sachbeschädigung  distrugerea unor bunuri de interes public 
gerichtlich belangen  a trage la răspundere în faţa instanţei / a da în judecată 
Geschäftsfähigkeit   capacitate de exerciţiu 
Gesellschaftsanteil   parte socială 
Gesellschaftsvertrag  contract de societate / act constitutiv 
Gesetze brechen  a viola legi 
Gesetze tangieren  a încălca legi 
Grundsatz der Spezialität  principiul specialităţii 
Gütertrennung   partaj de bunuri comune 
Haftprüfung   verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive  
halbgeschlossener Vollzug  penitenciar de tip semiînchis 
Hausfriedensbruch   violare de domiciliu 
Jugendamt  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Kindeswohl  interesul superior al copilului 
Kindeswohl  interesul superior al copilului 
lebenslänglicher Nießbrauch  uzufruct viager 
Lohnabrechnung   stat de plată 
Misstrauensvotum  moțiune de cenzură, vot de neîncredere 
Nebenkläger  parte civilă 
Nichtunterziehung der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs  refuzul de a se supune controlului efectuat de poliţie la trecerea frontierei 
öffentlich bestellt  desemnat oficial 
per procura (p.p.)  cu procură, cu împuternicire 
Prozesskostenhilfe (PKH)  asistenţă judiciară (în vederea acoperirii cheltuielilor de judecată) 
Putativnotwehr  legitimă apărare presupusă, pretextată 
Rechtsfähigkeit   capacitatea de folosinţă / capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii  
rechtskräftig verurteilt  condamnat definitiv 
Restwert   valoare reziduală 
Rubrum / Urteilskopf  practicaua sentinţei 
Rückfallgeschwindigkeit  viteza de recidivă 
Sachwertverfahren  abordarea prin cost 
schwere Körperverletzung  vătămare corporală gravă 
schwerer Diebstahl  furt calificat 
sexuelle Belästigung  hărţuire sexuală 
Strafbefehl   ordonanţă de pedeapsă / ordonanţă penală 
Strafrechtslehre  penologie 
Streitverkündung  chemare în judecată a unui terţ 
stumpfe Gewalteinwirkung  lovire cu corpuri contondente 
Tagessatz  zi-amendă 
Tateinheit / Idealkonkurrenz   concurs ideal de infracţiuni  
Tatgericht  instanţa de fond 
Tatmehrheit / Realkonkurrenz  pluralitate de infracţiuni / concurs real de infracţiuni  
Tatrichter   judecător care judecă cauza în fond, judecător de fond 
Telemediengesetz   Legea privind serviciile de telecomunicaţie 
Totschlag  lovitură cauzatoare de moarte 
Überhaft   arest adiţional, arest suprapus (existenţa unui alt mandat de arestare preventivă a inculpatului, emis în altă cauză) 
Umgangsrecht  drept de vizită 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer cod de înregistrare în scopuri de TVA / Cod TVA 
unter laufender Bewährung  înăuntrul termenului de încercare 
Unzucht mit Abhängigen / sexuelle Nötigung von Abhängigen   hărţuire sexuală 
Urkundenrolle   registrul notarial 
Urteilstenor  dispozitivul sentinţei 
Vaterschaftsanfechtungsklage acţiune de tăgadă a paternităţii / acţiune în tăgada paternităţii
vereidigter Dolmetscher und Übersetzer traducător şi interpret jurat 
Vergleichswertverfahren abordarea prin piaţă 
Vertrauensfrage  vot de încredere 
Volksabstimmung referendum 
vollendeter Diebstahl furt consumat 
vollziehende Gewalt  putere executivă 
Wahlgang scrutin 
Wegweisung   interzicerea revenirii la domiciliu / interdicţia de a reveni în locuinţa familiei
Wohltätigkeitsanstalt   instituţie de binefacere / aşezământ filantropic 
Wohnungseinbruchdiebstahl   furt prin efracţie din locuinţă 
Zeugnisverweigerungsrecht   drept de a refuza depoziţia ca martor 
Zinseszinsverbot  interdicţie de aplicare a dobânzii la dobândă 
Zugewinnausgleich   egalizare a veniturilor dobândite în comun de către soţi în timpul căsătoriei  
Zuwiderhandlung gegen vollziehbare Auflage  încălcarea clauzelor executorii