Condiţii Comerciale Generale

Prin plasarea unei comenzi clientul este de acord cu Condiţiile Comerciale Generale ale interpretului/traducătorului Cristina Weber - denumit în continuare prestator. Înţelegerile verbale necesită forma scrisă.

În principiu, şi, în orice caz prestatorul nu este răspunzător, pentru conţinutul textelor care urmează a fi traduse. Prestatorul este exonerat de orice răspundere privind întrebuinţarea şi punerea lor în circulaţie.

1. Cerere de ofertă şi plasarea unei comenzi

Toate ofertele trebuie acceptate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea ofertei. După expirarea termenului de acceptare se pot schimba condiţiile şi de aceea trebuie să fie renegociate.

Termenele de livrare pentru traduceri pot varia în funcţie de natura şi volumul comenzii şi nu au caracter obligatoriu.

Preţurile pauşale sunt valabile numai pentru oferta solicitată.

Estimările de preţ care sunt făcute fără a vedea materialul de tradus nu au caracter obligatoriu şi alcătuiesc numai o linie orientativă.

Comanda pentru servicii de interpretariat respectiv de traducere se face în principiu în formă scrisă (prin email, fax sau scrisoare). Comanda se consideră acceptată numai dacă a fost confirmată în scris de prestator.

În cazuri de urgenţă sunt acceptate şi comenzile plasate telefonic în termen scurt. În acest caz comanda în formă scrisă se va înainta imediat ulterior.

Comenzile pentru serviciile de interpretariat respectiv de traducere pot fi anulate cel târziu cu 72 de ore înainte de data prestării serviciului de interpretare respectiv 24 de ore după plasarea comenzii de traducere. În cazul unei anulări întârziate, costurile astfel generate vor fi facturate clientului.

Serviciile de interpretariat şi traducere ce urmează a fi prestate în aceeaşi zi în care s-a făcut solicitarea sau în decurs de 24 de ore de la solicitare, nu pot fi anulate.

Serviciile de interpretare la care, din motive care nu-i sunt imputabile prestatorului, se renunţă fără anulare prealabilă, vor fi achitate integral de către client la preţul convenit.

În cazul solicitării unui serviciu de interpretare, clientul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului documentaţia necesară pregătirii realizării serviciilor de interpretariat cel târziu cu 72 de ore înainte de prestarea serviciului de interpretariat - în caz contrar nu poate fi asumată răspunderea cu privire la corectitudinea redării orale.

Clientul va pune la dispoziţia prestatorului documentaţia necesară efectuării traducerii odată cu plasarea comenzii, însă cel târziu la 24 de ore după plasarea comenzii, - în caz contrar nu se oferă garanţie în ceea ce priveşte corectitudinea traducerii.

Prestatorul are dreptul sa apeleze la serviciile unui terţ, prin alegere proprie, în vederea executării comenzii. Aceasta nu generează costuri suplimentare pentru client.

2. Răspunderea privind calitatea serviciilor şi drepturile de renunţare

Obiecţiile privind calitatea traducerilor trebuie făcute de către client în decurs de o săptămână de la data de livrare a traducerii. Obiecţiile depuse cu întârziere nu mai pot fi luate în consideraţie.

Obiecţiile privind calitatea traducerii trebuie formulate în scris şi argumentate de către client. Prestatorul are dreptul şi obligaţia de a corecta pasajele astfel contestate. Clientului îi revine obligaţia de a acorda prestatorului un termen rezonabil pentru a înlătura greşelile.

În măsura în care acordarea unui termen va fi refuzată, prestatorul este scutit de orice responsabilitate.

Numai în cazul nerespectării termenului acordat clientul are dreptul să solicite o reducere rezonabilă a preţului.

O reducere de preţ se acordă pentru fiecare greşeală dovedită. Pentru fiecare greşeală dovedită se restituie o sumă pauşală de 0,20 cenţi.

În cazul unor greşeli neînsemnate clientul nu are dreptul de a rezilia contractul şi nici de a solicita o reducere de preţ. Printre acestea se numără, în orice caz: îmbunătăţiri stilistice şi greşeli de ortografie, care nu sunt recunoscute drept greşeli de traducere.

Pentru traducerea unor texte care sunt greu de citit, ilizibile sau de neînţeles nu se oferă nicio garanţie.

De asemenea, nu se oferă garanţie în cazul prescurtărilor specifice lucrării de tradus şi care nu au fost menţionate sau explicate de către client la momentul plasării comenzii.

Pentru efectuarea de corecturi se va oferi garanţie numai în cazul în care textul sursă se va pune la dipoziţia prestatorului odată cu solicitarea.

La predarea traducerilor pe cale electronică, prestatorul nu-şi asumă răspunderea pentru eventuale deficienţe sau prejudicii cum ar fi transmiterea de virusuri sau încălcarea obligativităţii confidenţialităţii, decât în cazul în care este vorba de neglijenţă gravă.

În cazul în care livrarea traducerii nu este posibilă la termenul convenit din motive întemeiate cum ar fi pană de curent, eroare de server, viruşi, caz de forţă majoră sau alte cauze similare, clientul va fi înştiinţat imediat despre tergiversare şi se va comunica termenul de livrare imediat posibil.

Clientul are dreptul sa rezilieze contractul numai în situaţia în care acordă prestatorului, în scris, un termen suplimentar de livrare şi nici acest termen nu poate fi respectat.

În acest caz, pentru serviciile deja prestate se percepe periodic suma de bani convenită.

Prestatorul îşi rezervă dreptul - fără a invoca vreun motiv - de a refuza comenzi sau a renunţa la contract în orice moment. Serviciile de traducere deja prestate sunt facturate clientului numai în cazul în care renunţarea este cauzată de motive pentru care numai clientul poartă răspunderea juridică şi morală. (De exemplu în cazul în care există vreo îndoială cu privire la materialul de tradus în ceea ce priveşte conţinutul şi/sau legalitatea acestuia, întârzieri repetate de plată sau neaprovizionarea cu documentaţia necesară pentru efectuarea traducerii.)

3. Condiţii de plată

Prestatorul are dreptul de a solicita clientului o plată rezonabilă în avans. În cazuri justificate prestatorul poate solicita în avans plata integrală a onorariului stipulat.

Plata

Plata sumei facturate se va face prin virament bancar sau în numerar în termenul prevăzut.

În situaţia în care s-a convenit ca traducerea să fie ridicată de către client iar acesta nu ridică la timp traducerea, termenul de plată curge din ziua în care traducerea este pusă la dispoziţia clientului spre a fi ridicată.

În cazul în care plata nu se efectuează până la data scadentă, clientul se află în întârziere de plată fără a mai fi necesară o înştiinţare în acest sens. De altfel sunt valabile dispoziţiile legii privind urgentarea plăţilor din data de 30 martie 2000 (Monitorul Oficial Federal I S. 330).

Traducerea rămâne până la plata integrală a facturii proprietatea prestatorului.

În cazul nerespectării condiţiilor de plată convenite între prestator şi client, prestatorul are dreptul să înceteze lucrul până când clientul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată.

4. Competenţa judecătorească şi clauza salvatoare

Instanţa competentă este în Fürstenwalde/Spree. Se aplică legea germană.

În cazul în care o clauză din aceste Condiţii Comerciale Generale se dovedeşte a fi invalidă, aceasta va fi înlocuită, celelalte clauze rămânând valabile. Clauza invalidă se va înlocui cu o clauză corectă din punct de vedere juridic care să corespundă cât mai exact scopului şi semnificaţiei clauzei invalide.


© Cristina Weber 2009